Vandaag is de dag voor een nieuw begin

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen van Kliniek aan de Maas. Indien er een specifieke overeenkomst bestaat, zoals een behandelingsovereenkomst, dan worden zij geacht onderdeel van deze overeenkomst te zijn.

Definities

  • Wederpartij: klanten, leveranciers, medewerkers, exposanten, cursisten, contacten op sociale media, bezoekers kliniek.
  • Uitingen: iedere communicatie vanuit Kliniek aan de Maas ongeacht vorm en medium, zoals website, schriftelijke en mondelinge informatie, Facebook- meldingen, foto’s, drukwerk, enz.
  • Materialen: foto’s, video-opnamen, reclame- en promotiemiddelen, enz.
  • Diensten: behandelingen, behandelmethoden, cursussen, informatie, presentaties, verkoop en promotie van producten.
  • Producten: door Kliniek aan de Maas gebruikte en geleverde producten.

Levering
De uitingen, diensten, producten en materialen van Kliniek aan de Maas worden uitgevoerd en geleverd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zonder onnodige vertraging. Mochten er niettemin fouten of gebreken bestaan in de door Kliniek aan de Maas geleverde diensten en/of producten, dan zullen deze zo spoedig mogelijk verholpen worden voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is. Voor de diensten en producten geldt een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Kliniek aan de Maas, zoals brand, overstroming, staking, uitzonderlijke weersomstandigheden of overheidsmaatregelen, niet-levering door toeleveranciers van Kliniek aan de Maas enz. Mocht het niet mogelijk zijn bepaalde producten, diensten of materialen te leveren wegens overmacht, dan zal Kliniek aan de Maas de levering opschorten en indien mogelijk alsnog leveren, zodra de situatie van overmacht geëindigd is. Indien dit niet meer mogelijk is, zal de betreffende overeenkomst vervallen. Wederpartij kan geen rechten aan niet-levering op grond van overmacht ontlenen. Kliniek aan de Maas is niet aansprakelijk voor schade bij de wederpartij ten gevolge van niet-levering op grond van overmacht.

Beëindiging overeenkomst
Indien de wederpartij zijn/haar verplichtingen tegenover Kliniek aan de Maas niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, de wederpartij in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert, dit heeft aangevraagd, of er beslag op zijn bezittingen is gelegd, dan heeft Kliniek aan de Maas het recht de betreffende overeenkomst, niet zijnde een geneeskundige behandelingsovereenkomst als bedoeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, te beëindigen zonder ingebrekestelling met behoud van aanspraak op eventuele schadevergoeding.

Intellectuele eigendomsrechten
Niets van de uitingen, diensten, producten en materialen van Kliniek aan de Maas mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, digitaal of analoog. Dergelijke toestemming kan alleen worden verleend door Pascal Meijer of Camiel Zeijen en worden aangevraagd via welkom@kliniekaandemaas.com. Het is eveneens verboden om de inhoud van de website of andere sociale media te wijzigen. Op de door Kliniek aan de Maas geleverde informatie (inclusief beeld- en geluidmateriaal) op de website of in de sociale media rust auteursrecht, hetzij van Kliniek aan de Maas hetzij van leveranciers van Kliniek aan de Maas. Het is dan ook ten strengste verboden dergelijk materiaal te kopiëren en/of anderszins te vermenigvuldigen. Indien de wederpartij informatie (ongeacht in welke vorm) verstrekt via de website en/of sociale media, dan wordt aangenomen dat daar geen auteursrecht op rust, tenzij dit uitdrukkelijk aangegeven is. Indien dit niet uitdrukkelijk is aangegeven, dan staat het Kliniek aan de Maas vrij om dergelijke informatie te gebruiken.

Aansprakelijkheid
Ondanks dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt getracht om alle uitingen, producten en diensten van Kliniek aan de Maas juist en volledig aan te bieden, kan volledige tevredenheid niet gegarandeerd worden. Kliniek aan de Maas is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of verband houdend met (het gebruik van) de door Kliniek aan de Maas verstrekte informatie of geleverde producten en diensten, tenzij anders door de wet bepaald. Verwijzingen naar andere websites, apps of bedrijven zijn slechts ter informatie van de betreffende lezer. Kliniek aan de Maas kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van externe websites of bedrijven, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daar worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites, apps of bedrijven die niet van Kliniek aan de Maas zijn, wordt afgewezen.

Legitimatie
De wederpartij is verplicht zich te legitimeren naar de zorgverlener van Kliniek aan de Maas. Naam, geboortedatum en BSN-nummer worden altijd genoteerd en opgeslagen, anders vindt er geen behandeling plaats.

Persoonlijke gegevens
De wederpartij gaat akkoord met eventuele opslag van verstrekte en te verstrekken persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand (zoals het elektronisch patiëntendossier) en het mailingbestand van Kliniek aan de Maas. Met uitzondering van medische gegevens kunnen de geregistreerde gegevens worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, zoals de realisatie van statistieken, administratie van de behandelingen of aankopen, etc. De wederpartij geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor dergelijk gebruik. Gebruik van de gegevens voor promotie en reclame vereist afzonderlijke toestemming van de wederpartij. Kliniek aan de Maas is verantwoordelijk voor deze digitale bestanden. De rechthebbende heeft het recht om de betreffende bestanden op te vragen, zoals beschreven in de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Hiervoor dient schriftelijk, met ondertekening en kopie van legitimatie, een aanvraag worden ingediend bij Pascal Meijer of Camiel Zeijen, van Hasseltkade 20, 6211 CD Maastricht. Een formulier voor het aanvragen van de persoonlijke gegevens is beschikbaar via welkom@kliniekaandemaas.com of via 043-2050100.

Prijzen en betaling
De prijzen voor de diensten en producten staan vermeld op de website. De wederpartij is verplicht om de op de website gepubliceerde bedragen aan Kliniek aan de Maas te betalen zodra hij/zij overgaat tot aankoop van een product of dienst. Eventuele kortingen dienen schriftelijk/digitaal door Kliniek aan de Maas voorafgaand aan de aankoop van een product of dienst worden vastgesteld. Indien dit niet is gedaan, gaat Kliniek aan de Maas ervan uit dat de wederpartij akkoord gaat met en op de hoogte is van de gepubliceerde tarieven en is hij/zij verplicht het volledige bedrag te betalen. Betalingen van diensten vinden plaats op de dag van levering/behandeling. In uitzonderlijke gevallen bepaalt de behandelaar dat er op factuur betaald kan worden. De wederpartij draagt zorg voor betaling uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de ontvangen factuur op het betreffende rekeningnummer van Kliniek aan de Maas o.v.v. het factuurnummer. Kliniek aan de Maas heeft het recht voor bepaalde diensten (gedeeltelijke) betaling vooraf te vragen. Indien dergelijke vooruitbetaling niet plaatsvindt, heeft Kliniek aan de Maas het recht de betreffende dienst niet te verlenen.

Klachten
Indien de wederpartij niet tevreden is over een dienst of product, dan wordt de wederpartij geacht dit bij Kliniek aan de Maas te melden. Mocht het niet mogelijk blijken om de wederpartij in onderling onderleg alsnog tevreden te stellen, dan bestaat er een heldere klachtenprocedure. Een formulier voor het indienen van een klacht is beschikbaar via welkom@kliniekaandemaas.com of via 043-2050100.

Wijzigingen
Het staat Kliniek aan de Maas te allen tijde vrij deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na wijziging vervallen alle eerdere versies van de Algemene Voorwaarden. In geval enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden volgens de wet onuitvoerbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zal de betreffende bepaling zo spoedig mogelijk zodanig gewijzigd worden dat deze overeenkomstig de wet is.

Toepasselijke recht en forumkeuze
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter.


versie juni 2017
 

Meer weten?

Maak dan een afspraak voor een consult of neem contact met ons op.

Plan een gratis consult